Üzletek éjszakai nyitvatartási rendje

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

25/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérőlBudapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdés a) pontjában és 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén található üzletekre.


2. Hatáskör


2. § (1) Az e rendelet szerinti első fokú hatósági eljárás lefolytatására a jegyző jogosult.

(2) Az e rendelet alapján lefolytatott eljárásokban másodfokú hatóságként a Képviselő-testület jár el.

3. § Az e rendeletben meghatározott rendelkezések betartásának ellenőrzésére a jegyző - a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal és az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóságának közterület-felügyelője, mint közterület-felügyelet útján jogosult.


3. Az üzletek kötelező zárva tartásának szabályai


4. § Az Önkormányzat területén található üzletek – az 5. §-ban meghatározott esetek, valamint a szállodákban működő üzletek kivételével – 24 és 6 óra között nem tarthatnak nyitva.

5. § (1) Az Önkormányzat területén található, vendéglátó tevékenységet nem folytató üzletek 22 és 6 óra között nem tarthatnak nyitva kivéve, ha 22 és 6 óra között szeszesitalt nem forgalmaznak, továbbá a szeszesital forgalmazásának ezen időszakban történő tilalmáról, illetve beszüntetéséről a vásárlókat írásban, általuk jól látható helyen tájékoztatják.

(2) Az Önkormányzat Király utca - Erzsébet körút - Rákóczi út - Károly körút által határolt területén – ide értve az Erzsébet körút mindkét oldalán elhelyezkedő épületeket – található vendéglátó tevékenységet folytató üzletek, az erre vonatkozó külön engedély birtokában 24 és 6 óra között nyitva tarthatnak.


4. A 24 és 6 óra közötti külön nyitvatartási engedély


6. § Az e rendeletben meghatározott feltételekkel külön nyitvatartási engedély (a továbbiakban: külön nyitvatartási engedély) adható az Önkormányzat Király utca - Erzsébet körút - Rákóczi út - Károly körút által határolt területén – ide értve az Erzsébet körút mindkét oldalán elhelyezkedő épületeket – található, vendéglátó tevékenységet folytató üzletek (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához.

7. § (1) Külön nyitvatartási engedély adható arra a vendéglátó üzletre:

a) amelynek üzemeltetője szakértői véleménnyel előzetesen igazolja, hogy a zeneszolgáltatást nyújtó hangrendszerbe olyan teljesítményszabályozó, hitelesített eszközt építtetett be, amely a szakértő által meghatározott teljesítmény feletti működést nem teszi lehetővé. A teljesítmény szabályzó eszközt (limitert) oly módon kell bekötni, hogy az előírt teljesítmény meghaladásának elérése fizikailag is lehetetlen legyen.  A készülék működésének ellenőrzéséről, a beállítás szükség szerinti módosításáról a vendéglátó üzlet üzemeltetője (a továbbiakban: Kereskedő) gondoskodik;

b) amelynek a vendégek számára kijelölt bejárata

ba) 100 főt el nem érő befogadóképesség estén automatikus ajtó behúzó, vagy fotocellás ajtó;

bb) 100 főt elérő, vagy azt meghaladó befogadóképesség esetén zsilipes be- és kileptető rendszer;

bc) 150 főt elérő, vagy azt meghaladó befogadóképesség felett a bb) pont mellett digitális kijelzővel rendelkező, online is folyamatosan elérhető, a katasztrófavédelmi hatóság által elfogadott befogadóképesség ellenőrzésére hivatott forgalomszámláló

útján biztosított.

(2) Külön nyitvatartási engedély adható annak az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő vendéglátó üzlet üzemeltetőjének, aki teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatában vállalja, hogy:

a) 22 és 8 óra között nem végez, vagy végeztet göngyölegmozgató tevékenységet;

b) az általa üzemeltetett vendéglátó üzlet illemhelyeinek használatát a vendégein túl, az illemhely használata céljából az üzletbe betérő egyéb személy részére is ingyenesen biztosítja teljes nyitvatartási ideje alatt, és az erről szóló, és az Önkormányzat által meghatározott, egységes formátumú tájékoztatót a vendéglátó üzlet bejáratánál, jól látható helyen kihelyezi;

c) minden, tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa üzemeltetett vendéglátó üzletből a vendégek ne vigyék ki a közterületre a szeszesitalt, és az erre, valamint a közterületen történő szeszesital fogyasztásának tilalmára vonatkozó, és az Önkormányzat által meghatározott, egységes formátumú tájékoztatót a vendéglátó üzlet bejáratánál, a kiszolgáló pult(ok)nál jól látható helyen kihelyezi, illetve weboldalán és internetes közösségi oldalán közzéteszi;

d) írásos beszámolót, illetve intézkedési tervet készít, és nyújt be az Önkormányzat részére arról, hogy a kérelem benyújtása időpontjában milyen intézkedéseket kíván tenni a közterület nyugalmának elősegítése, és a vendégei által a szeszesital közterületre történő kivitelének megakadályozása érdekében;

e) nyitvatartási ideje alatt olyan személyt alkalmaz, aki az üzlet vendégeinek tájékoztatást nyújt az Önkormányzat területén érvényes közösségi együttélés szabályairól, és egyéb, különösen az alkoholfogyasztással kapcsolatos szabályokról, valamint annak megsértésére vonatkozó jogkövetkezményekről;

f) az általa üzemeltetett vendéglátó üzlet előtt található magán- vagy önkormányzati tulajdonban lévő járdaszakaszt – az időjárás függvényében – naponta legalább egyszer magasnyomású takarítógéppel letakarítja, továbbá amennyiben az üzlethelyiség társasházban található, vállalja, hogy a takarítást az épülethez tartozó teljes magán- vagy önkormányzati tulajdonban lévő járdaszakaszon elvégzi;

g) az f) pontban meghatározott takarítási tevékenységét a külön nyitvatartási engedélyben meghatározott időtartamban elvégzi, illetve ennek megtörténtét képfelvétellel, és takarítási naplóval dokumentálja, és ezeket kérésre a hatóság részére megküldi, illetve bemutatja;

h) külön hulladékszállítási szerződést köt a vendéglátó üzletben keletkezett, a kérelmében meghatározott, és a hatóság felé bejelentett mennyiségű hulladék tárolását segítő hulladéktároló edények ürítésére;

i) üzletében beszünteti az egyszer használatos műanyagpoharakban történő kiszolgálást, helyette a vendégek részére többször használatos, a vendéglátó üzlet elnevezésével, vagy címkéjével ellátott poharakat biztosít;

j) 50 főt elérő, vagy azt meghaladó befogadóképességű vendéglátó üzlet esetében legalább A3-as méretben, egyéb esetben A4-es méretben az Önkormányzat által meghatározott, egységes formátumú tájékoztatót a vendéglátó üzletében kihelyezi;

k) az általa üzemeltetett vendéglátó üzlet külső nyílászáróit – a közlekedési célból történő használat miatt szükséges ideig nyitott bejárati ajtók kivételével – az üzletben folytatott zeneszolgáltatás tevékenység ideje alatt zárva tartja.

(3) A külön nyitvatartási engedély határozott időre, legfeljebb egy év időtartamra szól.

8. § (1) Nem adható külön nyitvatartási engedély

a) annak a vendéglátó üzletnek vagy Kereskedőnek, akinek az Önkormányzattal szemben bírság-, díj-, vagy adótartozása áll fenn;

b) Kereskedőnek, ha a kérelme már két alkalommal elutasításra került, a második elutasításról szóló döntés véglegessé válásától, illetve az esetleges – első fokú döntés helyben hagyásával járó – bírósági eljárás lezárultát követő hat hónapon belül;

c) ha Kereskedőre vagy az általa üzemeltetett vendéglátó üzletre vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj megállapítása miatt a kereskedelmi hatóságnál korlátozó döntés születetett, annak véglegessé válásától, illetve az esetleges – első fokú döntés helyben hagyásával járó – bírósági eljárás lezárultát követő egy éven belül.

(2) A külön nyitvatartási engedély visszavonása esetében, a döntés véglegessé válásától, illetve az esetleges – első fokú döntés helyben hagyásával járó – bírósági eljárás lezárultát követő egy éven belül a vendéglátó üzletnek, vagy az engedély jogosultjának újabb engedély nem adható.

(3)1 A külön nyitvatartási engedély iránti kérelem nem utasítható el abban az esetben, ha Kereskedő maradéktalanul teljesítette az e rendeletben foglalt feltételeket.


5. A kérelemre, és a 24 és 6 óra közötti külön nyitvatartási engedélyre vonatkozó formai követelmények


9. §2 A külön nyitvatartási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező Kereskedő nevét, székhelyét, adószámát, és elektronikus levélcímét;

b) a vendéglátó üzlet

ba) címét, helyrajzi számát,

bb) napi, heti nyitvatartási idejét,

bc) tulajdonosának nevét,

bd) homlokzatán feltüntetett elnevezését,

be) alapterületét,

bf) befogadóképességét,

c) a vendéglátó üzletben – napi vagy heti gyakorisággal – várhatóan keletkező hulladék mennyiségét,

d) a 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott követelmény teljesítését igazoló szakértői véleményt, valamint nyilatkozatot,

e) a 7. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott eszközök meglétét, felszerelését igazoló iratot,

f) a 7. § (2) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat,

g) a 7. § (2) bekezdés h) pontjában meghatározott követelmény teljesülését igazoló szerződés másolatát.

10. §3 (1) A külön nyitvatartási engedély tartalmazza:

a) a Kereskedő nevét, székhelyét, adószámát,

b) a vendéglátó üzlet címét, helyrajzi számát, napi, heti nyitvatartási idejét, homlokzatán feltüntetett elnevezését, alapterületét, befogadóképességét,

c) az engedély időbeli hatályát,

d) az engedélyezett, 24 és 6 óra közötti nyitvatartási napokat,

e) az e rendeletben meghatározott feltételek felsorolását.

(2) A külön nyitvatartási engedélyt meg kell küldeni:

a) Kereskedő,

b) a vendéglátó üzlet tulajdonosa,

c) Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága,

d) valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitánysága

részére.

(3) A külön nyitvatartási engedély iránti kérelmet, és az azzal együtt benyújtandó nyilatkozatokat a hatóság formanyomtatványhoz kötheti.

(4) A külön nyitvatartási engedély megtagadását, visszavonását, vagy a vendéglátó üzletre vonatkozó, e rendeletben meghatározott egyéb jogkövetkezményeket közölni kell a (2) bekezdésben felsoroltakkal.

(5) A külön nyitvatartási engedély eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát, továbbá a kérelemhez csatolt dokumentumok másolatát Kereskedő, vagy annak jogszerű képviselője köteles a vendéglátó üzletben magánál tartani, és az ellenőrzésre jogosult személyek felhívására bemutatni.


6. A 24 és 6 óra közötti külön nyitvatartási engedély megszűnése


11. § A külön nyitvatartási engedély megszűnik:

a) az engedélyben meghatározott idő elteltével;

b)4 az engedélyben foglaltak, vagy az engedélyben meghatározott feltételek megsértésének hatóság általi megállapítása következtében az engedély visszavonásával;

c) a kereskedelmi tevékenység folytatására való jogosultság megszűnésével;

d) Kereskedő jogutód nélküli megszűnésével;

e) Kereskedő írásbeli, az engedély megszüntetésére való nyilatkozatának Önkormányzat felé történő beérkezésének napjával.

12. § Ha a külön nyitvatartási engedély megszűnik, Kereskedő köteles a 24 és 6 óra közötti nyitva tartását azonnal beszüntetni.


7. A külön nyitvatartási engedélyben foglaltak megsértésének jogkövetkezményei


13. § (1) Az e rendelet alapján kiadott külön nyitvatartási engedélyben foglaltakat megszegő Kereskedőt – az egyéb jogszabályban meghatározott szankciók mellett – a hatóság

a) a jogsértő magatartás megszüntetésére figyelmezteti, vagy

b) részére a jogsértő magatartás megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg bírságot szab ki.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények alkalmazásánál a hatóság figyelembe veszi

a) a már korábban kiadott külön nyitvatartási engedély hatálya alatt a hatósághoz érkező panaszbejelentésekben foglalt bejelentések tárgyát, gyakoriságát, megalapozottságát,

b) a jogsértő magatartással okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,

c) a jogsértő állapot időtartamát,

d) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát, valamint

e) a jogsértést elkövető Kereskedő, vagy képviseletében eljáró személyek eljárást segítő, együttműködő magatartását.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha az üzlet működésével vagy Kereskedővel szembeni társasházi panasz megalapozottnak bizonyult, vagy Kereskedő az (1) bekezdés szerinti jogsértő magatartását legalább kettő, a külön nyitvatartási engedélyében meghatározott előírásra is megvalósítja.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkövetkezmény a külön nyitvatartási engedély visszavonása mellett vagy helyett is alkalmazható.

(5)5 A (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bírság felső határa természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint lehet.

(6)6 Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bírságot a Kereskedő a bírság kiszabásáról szóló döntés véglegessé válását követő 15 napon belül köteles megfizetni az Önkormányzat 11784009-15507008 számú fizetési számlájára.

14. § A külön nyitvatartási engedély visszavonható,

a) ha Kereskedő vagy az általa üzemeltetett vendéglátó üzlet a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy a hatályos jogszabályi feltételeknek – különösen a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj esetén – nem felel meg;

b) az engedélyben foglaltak, vagy az engedélyben meghatározott feltételek megsértése esetén;

c) ha a vendéglátó üzletnek vagy Kereskedőnek az Önkormányzattal szemben bírság-, díj-, vagy adótartozása áll fenn.

15. §7 A külön nyitvatartási engedélyt a hatóság – csütörtöki nappal kezdődően – 3 napra, és legfeljebb 5 alkalommal szüneteltetheti, ha Kereskedő vagy az általa üzemeltetett vendéglátó üzlet az engedélyben meghatározott feltételeket megsérti.


7/A. 8 A külön nyitvatartási engedély nyilvántartása


15/A. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén található, külön nyitvatartási engedéllyel rendelkező üzletekről a jegyző nyilvántartást vezet.

(2) A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az Önkormányzat honlapján közzéteszi.


8. Hatálybalépés


16. § (1) E rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatályba lépésekor már megfelelő, kereskedelmi hatóságnál megtett bejelentéssel működő, 5. § (2) bekezdése szerinti vendéglátó üzletek a külön nyitvatartási engedély iránti kérelmet – az e rendeletben meghatározott követelmények teljesítése mellett – e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül benyújtani kötelesek.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott üzletek külön nyitvatartási engedély nélkül, 24 és 6 óra között e rendelet hatálybalépését követő 60 napig tarthatnak nyitva.

(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 9/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete.
dr. Laza Margit Niedermüller Péter

jegyző polgármesterZáradék


A rendelet kihirdetése 2020. június 25. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.
dr. Laza Margit

jegyző


Általános indoklás


Erzsébetváros Önkormányzata elkötelezett abban, hogy az elsősorban Belső-Erzsébetvárosban kialakult vendéglátó tevékenységet ellátó üzletek működéséből eredő elfogadhatatlan közállapotokat megszüntesse, a rendet helyreállítsa, a szabályozott működést biztosítsa. Alapvető változtatásokra, változásokra van szükség, az itt élő emberek, civil szervezetek érdekeinek, alkotmányos jogainak figyelembevételével. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának – korábbi önkormányzati rendelkezésekhez képest jóval részletesebb és átfogóbb – szabályozásával az a cél, hogy Erzsébetvárosban rendezett legyen az éjszakai élet, ezáltal javuljon az itt élők biztonságérzete, életminősége. Ennek a folyamatnak fontos, bár nem kizárólagos eleme az üzletek nyitvatartási rendjének újraszabályozása.


Részletes indokolás


1. § A rendelet területi hatályának meghatározása.


2. § A 24 és 6 óra közötti külön nyitvatartási engedély iránti kérelmek elbírálására vonatkozó önkormányzati döntéshez tartozó hatáskörök meghatározása.


3. § A rendeletben meghatározott rendelkezések betartásának ellenőrzésére vonatkozó hatáskör megállapítása.


4-5. § Az üzletek éjszakai kötelező zárva tartási rendjének részletes meghatározása.


6. § A 24 és 6 óra közötti külön nyitvatartási engedély kiadása területi hatályának megállapítása.


7-8. § A 24 és 6 óra közötti külön nyitvatartási engedély kiadásának részletes feltételeit megállapító rendelkezések.


9. § A 24 és 6 óra közötti külön nyitvatartási engedély kiadására irányuló kérelem formai, és tartalmi követelményeinek részletes felsorolása.


10. § A 24 és 6 óra közötti külön nyitvatartási engedély formai, és tartalmi követelményeinek részletes felsorolása, valamint az ehhez kapcsolódó eljárási szabályok meghatározása.


11-12. § A 24 és 6 óra közötti külön nyitvatartási engedély megszűnésére vonatkozó feltételek, valamint kötelezettség részletes meghatározása.


13. § A 24 és 6 óra közötti külön nyitvatartási engedélyben foglaltak megszegésével összefüggő különös rendelkezés.


14. § A 24 és 6 óra közötti külön nyitvatartási engedély visszavonására vonatkozó feltételek részletes meghatározása.


15. § A 24 és 6 óra közötti külön nyitvatartási engedély szüneteltetésére vonatkozó feltétel meghatározása.


16. § Hatályba léptető rendelkezések.